Ngành Luật

Chương trình đào tạo Ngày tạo: 07/10/2015 1:44:32 CH

I. GIỚI THIỆU VÀ MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình sẽ cung cấp cho học sinh những kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở bậc trung cấp chuyên nghiệp và kiến thức lí thuyết về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về những nội dung cơ bản của nhà nước và pháp luật; trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất các ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc tế và luật pháp XHCN Việt Nam hiện hành: Lí luận nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Hình sự, Luật Tố tụng Hình sự, Luật Dân sự, Luật Tố tụng Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Tài chính, Luật Ngân hàng, Luật Đất đai, Pháp luật kinh tế, Tố tụng kinh tế, Pháp luật Quốc tế …
 

 
Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp:
Sau khi đào tạo người học được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành pháp luật, đồng thời có kiến thức và kĩ năng thực hành nghề nghiệp ở trình độ trung cấp Pháp luật. Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tác phong công chức XHCN, có sức khỏe tốt nhằm đáp ứng được yêu cầu công tác.
                                                         
II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo cán bộ pháp luật có trình độ trung cấp, đảm nhận tốt nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực pháp luật trong các cơ quan tư pháp địa phương, các cơ quan hành chính, các tổ chức kinh tế, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của cấp cơ sở …
Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành pháp luật, người tốt nghiệp có thể công tác trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, hành chính sự nghiệp, Tòa án, Viện kiểm sát, Uỷ ban nhân dân các cấp, cơ quan tư pháp cấp xã, cấp huyện, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp… Đồng thời có khả năng nghiên cứu và tiếp tục học tập ở trình độ cao đẳng hoặc đại học Luật, có lập trường tư tưởng vững vàng, có quan điểm, lí tưởng sống đúng đắn.

 CHƯƠNG TRÌNH KHUNG
Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
Ngành đào tạo: Luật
Mã ngành: 42380101

(Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Luật được Nhà trường xây dựng dựa trên chương trình khung TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/06/2010).