Đại học Tài chính - Marketing : Đại học hàng đầu Tp.HCM về đào tạo các ngành kinh tế

Tin hoạt động trường Ngày tạo: 28/06/2017 2:47:46 SA

LỊCH SỬ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

Tiền thân của Trường Đại học Tài chính - Marketing hiện nay là Trường Cán bộ Vật giá Trung ương tại miền Nam, được thành lập theo Quyết định số 210/VGNN-TCĐT ngày 01/9/1976 của Ủy ban Vật giá Nhà nước.

Năm 1978, Trường Cán bộ Vật giá Trung ương tại miền Nam được chuyển thành Trường Trung học Vật giá số 2 theo Quyết định số 175/VGNN-TCCB ngày 23/8/1978 của Ủy ban Vật giá Nhà nước.

Năm 1992, Trường Trung học Vật giá số 2 được đổi tên thành Trường trung học chuyên nghiệp Marketing theo Quyết định số 37/VGNN-TCCB ngày 13/3/1992 của Ủy ban Vật giá Nhà nước.

Năm 1994, Trường Cao đẳng Bán công Marketing được thành lập trên cơ sở Trường trung học chuyên nghiệp Marketing trực thuộc Ban Vật giá Chính phủ theo Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 04/11/1994.

Năm 2003, Trường Cao đẳng Bán công Marketing được chuyển vào trực thuộc Bộ Tài chính theo Quyết định số 116/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003.

Năm 2004, Trường Đại học Bán công Marketing được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Bán công Marketing theo Quyết định số 29/2004/QĐ-TTg ngày 05/03/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2009, Trường Đại học Bán công Marketing được đổi tên thành Trường Đại học Tài chính - Marketing theo Quyết định số 395/QĐ-TTg ngày 25/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2015, Trường Đại học Tài chính - Marketing được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn giai đoạn 2015 - 2017 tại Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 23/3/2015, trở thành 1 trong 5 trường đại học công lập đầu tiên được giao thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ.

SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

Trường Đại học Tài chính - Marketing đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, chuyển giao những thành tựu khoa học về kinh doanh và quản lý; tham gia hoạch định chiến lược và chính sách cho ngành Tài chính, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

TẦM NHÌN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

Đến năm 2030, Trường Đại học Tài chính - Marketing là một trường đại học đa ngành, đa cấp độ, và là một trung tâm tư vấn về kinh doanh và quản lý đạt đẳng cấp quốc gia và khu vực.

Đại học Tài chính - Marketing

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TRƯỜNG

1.1. Mục tiêu chung

Xây dựng Trường Đại học Tài chính - Marketing trở thành cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng đầu trong cả nước và có uy tín trong khu vực về lĩnh vực kinh doanh và quản lý; có cơ cấu và phương thức đào tạo hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập, bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng. Kết hợp các giá trị truyền thống và các giá trị hiện đại, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và mang đậm đà bản sắc dân tộc. Đến năm 2020, Trường sẽ trở thành một trường đại học định hướng ứng dụng, đạt tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có một số chương trình đạt chuẩn chất lượng của mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA). Đến năm 2030, Trường sẽ đạt đẳng cấp trường đại học tiên tiến của khu vực Đông Nam Á.

1.2. Mục tiêu cụ thể

 • Về đào tạo

Đến năm 2020, quy mô đào tạo của Trường ở mức 17.000 sinh viên, học viên; trong đó, chương trình đào tạo định hướng ứng dụng chiếm tỉ trọng khoảng 60 - 65%. Giai đoạn 2025 - 2030, ổn định quy mô đào tạo ở mức 18.000 (sinh viên chính quy không quá 15.000); trong đó, các chương trình đào tạo định hướng ứng dụng chiếm tỉ trọng khoảng 65 - 70%.

 • Về khoa học - công nghệ

Trường trở thành một trung tâm tư vấn về kinh doanh và quản lý đạt đẳng cấp quốc gia và khu vực. Tỷ lệ giảng viên có có kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học công nghệ chuyên ngành trong và ngoài nước hoặc chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực tế đến năm 2020 không thấp hơn 50%; đến năm 2025 không thấp hơn 70% và đến năm 2030 không thấp hơn 90%.

 • Về hợp tác quốc tế

Trường thực hiện các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường đại học của các nước phát triển: đến năm 2020 ít nhất 2 chương trình, đến năm 2025 ít nhất 3 chương trình, đến năm 2030 ít nhất 5 chương trình. Thực hiện các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên với các trường đại học trong và ngoài nước: đến năm 2020 ít nhất 1 chương trình, đến năm 2025 ít nhất 2 chương trình, đến năm 2030 ít nhất 3 chương trình.

 • Về nhân lực

Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đáp ứng các tiêu chuẩn của từng chức danh nghề nghiệp theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan. Đến năm 2020, quy mô nguồn nhân lực khoảng 650 giảng viên - viên chức (GV-VC), trong đó giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sỹ chiếm khoảng 15%. Đến năm 2025, quy mô nguồn nhân lực khoảng 800 GV-VC, trong đó tiến sỹ chiếm từ 15% - 20%. Đến năm 2030, quy mô nguồn nhân lực khoảng 800 GV-VC, trong đó tiến sỹ chiếm trên 20%.

 • Về cơ sở vật chất

Đến 2020 cơ sở vật chất của Trường về cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành của một trường đại học định hướng ứng dụng. Đến năm 2025, mở rộng thêm quy mô đất đai phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đến năm 2030 cơ sở vật chất được phát triển đồng bộ, hiện đại, quy mô lớn, diện tích sàn xây dựng đạt chuẩn 3m2/sinh viên.

 • Về văn hóa tổ chức

Xây dựng và hoàn thiện các giá trị cốt lõi của Trường; phát huy giá trị truyền thống, kết hợp với giá trị hiện đại gắn liền với việc phát triển Trường theo định hướng ứng dụng; làm cho văn hóa của Trường Đại học Tài chính - Marketing thấm nhuần vào trong mọi mặt hoạt động của Trường; xây dựng văn hóa chất lượng của Trường Đại học Tài chính - Marketing

 • Về tổ chức bộ máy

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường ngày càng được hoàn thiện theo quy định của Điều lệ trường đại học, phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường trong từng giai đoạn.

 • Về tài chính

Trường thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, đảm bảo 100% kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư; đồng thời, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người học. Có ít nhất 50% từ nguồn thu quy định chi cho các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ và chi đầu tư phát triển. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định.

 • Về đảm bảo chất lượng

Đến năm 2020, Trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và có ít nhất 2 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định AUN-QA. Đến năm 2025 có ít nhất 6 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định AUN-QA. Đến năm 2030, 50% chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định AUN-QA và Trường đạt đẳng cấp một trường đại học tiên tiến của khu vực Đông Nam Á.

 • Về truyền thông thương hiệu

Nâng cao giá trị thương hiệu của Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM); xây dựng và truyền tải hình ảnh thương hiệu UFM là một Trường kinh doanh, quản lý, định hướng ứng dụng đạt đẳng cấp quốc gia, khu vực đến mọi người trong và ngoài Trường, làm cho hình ảnh thương hiệu UFM được hiểu một cách nhất quán.

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Trọng giá trị tri thức và thượng tôn đạo đức nghề nghiệp

Xây dựng môi trường giáo dục, khoa học - công nghệ sáng tạo, biết phát huy giá trị tri thức phục vụ đào tạo những con người vừa có năng lực chuyên môn cao, vừa là công dân có trách nhiệm.

 • Khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng sự say mê

Trường Đại học Tài chính - Marketing là một môi trường khuyến khích sáng tạo và đổi mới; là nơi nuôi dưỡng niềm say mê của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Đó là nền tảng đổi mới và tạo ra những đột phá để khẳng định thương hiệu của Trường.

 • Tôn trọng sự khác biệt và coi trọng hợp tác

Sự cộng hưởng của sức mạnh hợp tác với sự khác biệt giúp Trường Đại học Tài chính - Marketing gắn kết mọi thành viên theo mục tiêu chung, tạo nên hợp lực mạnh mẽ nhất. Trường đề cao và tôn trọng tính tự chủ học thuật.

 • Coi trọng chất lượng và hiệu quả

Chất lượng - hiệu quả vừa là con đường, vừa là mục tiêu phấn đấu để Trường Đại học Tài chính - Marketing đạt đến tầm quốc gia và khu vực. Chất lượng và hiệu quả được thể hiện trong mọi mặt hoạt động của Trường, trong mọi đơn vị của Trường.

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Ngày 03 tháng 3 năm 2017, tại Trường Đại học Tài chính - Marketing quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ ký kết hợp tác tuyển sinh và đào tạo giữa trường Đại học Tài chính – Marketing và một số trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á. Việc ký kết hợp tác tuyển sinh và đào tạo mở ra nhiều cơ hội quý báu cho Sinh viên của Trường nói riêng và các bạn học sinh, sinh viên các trường khác trên mọi miền đất nước nói chung trong việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn: đại học văn bằng 1 và liên thông đại học văn bằng 2.
 
Đại học Tài chính - Marketing

Các chuyên ngành phối hợp tuyển sinh và đào tạo giữa 2 trường là những ngành nghề phù hợp với xu hướng thị trường nguồn nhân lực về lâu dài, với mong muốn đáp ứng nhu cầu học tập, đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp:-Tài chính ngân hàng-Kế toán- Quản trị kinh doanh -Quản trị Mark ting-Ngôn ngữ Anh-Quản trị nhà hàng khách sạn và ăn uống.Trường sẽ nhanh chóng gửi đến các bạn đầy đủ các thông tin về chương trình đào tạo, thời gian ôn thi, thời gian xét tuyển, chương trình học, thông báo tuyển sinh và thời gian nhập học.

Đại học Tài chính - Marketing