Chương trình đào tạo trung cấp ngành Tài chính ngân hàng tại Tp.HCM và Tp.Cần Thơ

Chương trình đào tạo Ngày tạo: 24/09/2015 5:04:29 CH

I. Mô tả chương trình

            Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Ngân hàng được thiết kế để đào tạo nhân viên ngân hàng trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe để làm việc. Về năng lực chuyên môn, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để tìm việc làm, đồng thời có khả năng tự học, tự nghiên cứu tiếp thu các thành tựu của khoa học kỹ thuật hoặc học liên thông lên các bậc học cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân, của khoa học kỹ thuật và của nền kinh tế xã hội.
            Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức và kỹ năng cơ bản và có hệ thống về kinh tế doanh nghiệp, pháp luật kinh tế, tài chính, kế toán doanh nghiệp và thị trường chứng khoán; các kiến thức chuyên sâu về các nghiệp vụ ngân hàng, đặc biệt là nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, nghiệp vụ kho quỹ, kế toán giao dịch và kỹ năng giao dịch trong ngân hàng. Người học cũng được trang bị những kiến thức về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng - an ninh. 
Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp ngành Ngân hàng, có thể thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng thương mại, các quỹ tín dụng nhân dân, các tổ chức tài chính vi mô ở vị trí giao dịch viên, nhân viên tín dụng, thủ quỹ, thủ kho, kế toán viên, nhân viên hỗ trợ kiểm toán hay các vị trí liên quan đến quản lý tài chính.

Trung cấp tài chính ngân hàng tạo TpHCM - Tp.Cần Thơ

II. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:        
1. Về kiến thức
          - Trình bày được những nội dung kiến thức cơ bản về kinh tế và pháp luật;
          - Trình bày được những nguyên lý cơ bản về nghiệp vụ tài chính, ngân hàng;
          - Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để thực hiện những nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động các doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội.
 2. Về kỹ năng
          - Có khả năng giao tiếp hiệu quả với khách hàng, sử dụng ngoại ngữ phục vụ cho giao tiếp thông thường;
          - Thu thập và xử lý số liệu, soạn thảo báo cáo theo vị trí công tác được phân công;
          - Thành thạo các nghiệp vụ cơ bản của một ngân hàng ở các vị trí như: nhân viên kho quỹ, giao dịch viên, kế toán ngân hàng.
          - Có khả năng tự học, tự rèn luyện và tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm;
          -  Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học và các giải pháp phần mềm trong thực hiện nghiệp vụ.
  3. Về thái độ
          Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỉ, chính xác, trung thực, bảo mật, lịch sự, tế nhị, cần kiệm, liêm chính, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực và sẵn sàng đảm nhận các công việc được giao ở bất kỳ nơi công tác nào.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

Trình độ đào tạo : Trung cấp chuyên nghiệp
Ngành đào tạo :  Ngân hàng
Mã ngành :  42340201
Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp Trung học phổ thông
Thời gian đào tạo : 2 năm 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)