Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Thông báo Ngày tạo: 29/08/2017 9:27:44 SA

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP

 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐÔNG NAM Á

 

 

 

 

                            

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2017)

Căn cứ Điểm đ Khoản 1 và Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động 2012 thì lịch nghỉ dịp Lễ Quốc khánh 02/09 năm 2017 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được thực hiện như sau:

Dịp Quốc khánh 2/9: Do ngày này rơi vào thứ 7, nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ 2 đầu tuần liền kề. Dịp nghỉ Lễ 2/9 sẽ kéo dài 3 ngày (từ ngày 2/9/2017 đến ngày 4/9/2017).

Ban Giám Hiệu nhà trường thông báo đến toàn thể nhân viên, giảng viên và sinh viên được nghỉ Lễ Quốc Khánh từ ngày 02/09 đến hết ngày 04/09/2017.

Ngày nhập học và làm việc lại bình thường là ngày 05/09/2017.

                                                              TP.HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2017

   HIỆU TRƯỞNG                  

                             Phan Dũng Danh