Thời khóa biểu Khóa 10 & các khóa trươc - Các môn chung- từ ngày 30/10/2017

Thời khóa biểu Ngày tạo: 30/10/2017 10:41:46 SA

 ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐÔNG NAM Á

 

TP.HCM,  ngày 30 tháng 10 năm 2017

 THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 10 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC

( các môn chung)

 

THỨ

MÔN HỌC

GIÁO VIÊN

PHÒNG HỌC

 THỜI GIAN HỌC

Thứ Hai

GD thể chất

Thầy Đạt

Sân thượng

07 H  – 09 H

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Anh văn

Cô Thảo

P.501

07 H – 11 H

Thứ Sáu

GD thể chất

Thầy Đạt

Sân thượng

07 H – 09 H

Thứ Bảy

Chủ nhật

 

           T/L HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & SV

                        Lữ Đức Cảnh